Algemene voorwaarden

 • 1.Algemeen
  • 1.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met Booma Recreatie betreffende of verband houdende met de (ver)huur van een of meerdere vaartuigen. Indien onder vaartuig wordt gesproken wordt hiermee ook steeds alle toebehoren en inventaris bedoeld, zoals een (buitenboord)motor, tenzij expliciet anders is vermeld.
  • 1.2Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Booma Recreatie wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
  • 1.3Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen en door beide partijen ondertekend.
  • 1.4Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Vermeld bij correspondentie met ons altijd uw reserveringsnummer.

 • 2.Reservering
  • 2.1Booma Recreatie neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
  • 2.2Booma Recreatie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
  • 2.3De huurder is gehouden om voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst Booma Recreatie alle in het kader van de overeenkomst relevante informatie te verstrekken die voor Booma Recreatie in redelijkheid van belang kan zijn voor het aangaan van de overeenkomst. Indien op enig moment blijkt dat huurder niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Booma Recreatie het recht de overeenkomst te ontbinden en is huurder gehouden alle door Booma Recreatie geleden schade aan haar te vergoeden. Onder schade wordt onder meer ook expliciet verstaan de annuleringskosten als beschreven in artikel 3.
  • 2.4Indien Booma Recreatie uw reservering in behandeling neemt, zendt Booma Recreatie u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Booma Recreatie.
  • 2.5Indien de huurder binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit is van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient huurder onverwijld contact op te nemen met Booma Recreatie bij gebreke waarvan in ieder geval geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
  • 2.6Tussen huurder en Booma Recreatie komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Booma Recreatie de reservering aan huurder heeft bevestigd.
  • 2.7Huurder dient voor afvaart een door Booma Recreatie op naam gestelde huurovereenkomst te ondertekenen, zich te identificeren door een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te tonen. De Booma Recreatie kan van dit identificatiemiddel een kopie maken. Vaartuigen worden afgeleverd na ondertekening van de huurovereenkomst en betaling van de overeengekomen huur en de gestelde waarborgsom. Booma Recreatie is gerechtigd afgifte van een vaartuig te weigeren tot het moment waarop Huurder aan de hiervoor genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 • 3.Annulering
  • 3.1De huurder kan de opdrachtbevestiging annuleren door contact met ons op te nemen. Vermeld altijd uw reserveringsnummer bij een annulering. Bij annulering tot een (1) dag voor de datum van aanvang van de huurperiode is de huurder 10% van de totale boothuur verschuldigd, Indien de huurder op de datum van aanvang van de huurperiode annuleert is de volledige boothuur verschuldigd.

 • 4.Huursom en betaling
  • 4.1De huursom is het bedrag dat op de schriftelijke bevestiging van een reservering of op de huurovereenkomst wordt vermeld. De huursom dient voor afvaart contant te worden voldaan. Let op: er is geen pin automaat aanwezig bij de botenverhuur!
  • 4.2Bij gebreke van een betaling conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan Booma Recreatie het gebruik van het vaartuig en/of andere faciliteiten ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door huurder wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Booma Recreatie, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
  • 4.3Overige kosten zoals eventuele geldboetes zijn niet bij de huursom inbegrepen.

 • 5.Waarborg
  • 5.1Voor afvaart dient een legitimatie te worden afgegeven. Schade en/of vermissingen worden volledig in rekening bij de huurder gebracht. Voor het laten verrichten van reparaties door derden is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Booma Recreatie nodig.
  • 5.2Inname van een legitimatiebewijs dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Booma Recreatie kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder en degene die de huurder vergezellen.
  • 5.3Teruggave van de legitimatie vindt plaats na eventuele verrekening van vorderingen (schade aan vaartuig/inventaris en/of overige kosten) van Booma Recreatie op de huurder en/of degenen die de huurder vergezellen. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze teruggave niet te niet gedaan.

 • 6.Huur en gebruik
  • 6.1Het is de huurder en degenen die de huurder vergezellen niet toegestaan het vaartuig onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Booma Recreatie.
  • 6.2 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Booma Recreatie het recht de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het vaartuig te (laten) verwijderen, zonder dat Booma Recreatie deswege tot enige vergoeding of restitutie gehouden is.

 • 7.Schade en eigen risico
  • 7.1Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg en als een goed huisvader te behandelen en schade en/of vermissingen aan vaartuig, inventaris of tuigage terstond aan Booma Recreatie te melden.
  • 7.2Huurder heeft een eigen risico van EUR 200,00 bij casco- en WA-schade en bij vermissingen per sloep per schadegeval. Dit eigen risico kan niet worden afgekocht. De Booma Recreatie behoudt zich het recht voor om de boot te inspecteren bij inlevering aan het eind van de huurperiode. Een eventuele inspectie doet evenwel niet af aan vorenstaande. Huurder is ook aansprakelijk indien een schade en/of vermissing op een later moment wordt geconstateerd.

 • 8.Inventaris
  • 8.1 Booma Recreatie levert het vaartuig kompleet af. De inventaris bestaat in ieder geval uit:
   - routekaart - 2 stootwillen - 2 landvasten - spons en doek - peddel

 • 9.Huurperiode
  • 9.1De huurperioden van de vaartuigen wordt vooraf overeengekomen.
  • 9.2Bij te laat inleveren wordt een boete berekend van EUR 75,- per uur. Zulks laat de overige rechten, waaronder het recht van Booma Recreatie om daarnaast nakoming, ontbinding en/of volledige schadevergoeding te vorderen, onverlet. Delen van uren worden altijd naar boven afgerond op hele uren. Zorg ervoor dat u op tijd terug bent zodat u de volgende huurder niet dupeert.
  • 9.3Indien het gebruik van het vaartuig eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum en/of tijdstip, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Booma Recreatie.

 • 10.Aantal opvarenden
  • 10.1Het maximaal toegestane aantal opvarenden voor de vletten is 6 personen. Voor de sloepen maximaal 5 personen.
  • 10.2Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het aantal opvarenden van het gehuurde vaartuig. Per vaartuig is een maximaal aantal opvarenden vastgesteld, dat niet overschreden dient te worden. Kleine huisdieren zijn toegestaan.

 • 11.Aansprakelijkheid Booma Recreatie
  • 11.1 Booma Recreatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart en/of de huur of het gebruik van het vaartuig. Uitzondering hierop is schade vergoeding door aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid door Booma Recreatie. De schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de overeengekomen boothuur voor de betreffende periode. De Booma Recreatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissing van en schade aan privé-goederen van huurder.

 • 12.Verantwoordelijkheid van de huurder
  • 12.1De huurder en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om het gehuurde vaartuig. gebruik van het vaartuig en de daarin aanwezige inventaris.
  • 12.2Daarnaast zijn de huurder en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of het vaartuig. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Booma Recreatie en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed.
  • 12.3Minimum leeftijd huurder bedraagt 18 jaar. Huurder is verantwoordelijk voor inspectie van de boot bij het begin van de huurperiode. Zonder schriftelijke melding aan Booma Recreatie accepteert huurder stilzwijgend de boot als in goede staat zonder beschadigingen, gebreken of mankementen. Bij het einde van de huurovereenkomst dient huurder het vaartuig in deze staat in te leveren. Tijdens de huurperiode is de huurder volledig verantwoordelijk voor het vaartuig, het juiste gebruik daarvan en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van boot, motor en inventaris.
  • 12.4Huurder is verantwoordelijk voor het adequaat en veilig afmeren van de boot en zal alles doen om beschadiging, vermissing of diefstal van de boot te voorkomen. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de orde en veiligheid aan boord. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van Booma Recreatie. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of hun begeleiders. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement en is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen, hieronder vallen ook eventuele snelheidsbeperkingen. Boetes ten gevolge van het niet naleven van dit reglement komen ten koste van de huurder. Meedoen aan competitieve evenementen of onderlinge wedstrijden is niet toegestaan.
  • 12.5Deelname aan wedstrijden en andere soorten competities is niet toegestaan.

 • 13.Overige- en veiligheidbepalingen
  • 13.1Risico's tgv het varen zijn geheel voor de huurder. Het is niet toegestaan achter het gehuurde vaartuig zaken te slepen anders dan hiervoor door de Booma Recreatie beschikbaar gestelde middelen of zaken. Eventueel hiervoor door de huurder beschikbaar gestelde middelen of zaken worden gebruikt onder verantwoordelijkheid van de huurder en worden altijd met het daarvoor beschikbaar gestelde sleeptuig gesleept. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boten te plakken. Er mag geen afval overboord gegooid worden. De boot dient schoon ingeleverd te worden. Schoonmaakmiddelen zijn aan boord. Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken voor omwonenden van het vaargebied. Booma Recreatie adviseert altijd zwem- of reddingsvesten te dragen. Tegen een kleine meerprijs zijn deze te huur. Beeldmateriaal van de boten mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van Booma Recreatie.

 • 14.Privacy
  • 14.1Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze huurdersadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden.
  • 14.2Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.
  • 14.3Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen.

Weersverwachting